Mój koszyk

Regulamin sklepu Aleksandry Zgubińskiej

I. Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:
k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
Klient – konsument nabywający Towary Aleksandry Zgubińskiej w sklepie Aleksandry Zgubińskiej;

Zgubińska Sp. z o. o – ZGUBIŃSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: 20-027 Lublin, ul.Chopina 11/Sądowa 2 ; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Lublin w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000527291, REGON 061740376, NIP 712-329-05-13, o kapitale zakładowym 5000zł.

Regulamin – niniejszy regulamin;
Sklep ZGUBINSKA.PL – sklep internetowy prowadzony przez ZGUBIŃSKA;
Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez ZGUBIŃSKA w sklepie ZGUBINSKA.PL;
Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z ZGUBIŃSKA, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu ZGUBINSKA.PL - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu ZGUBINSKA.PL, składania zamówień w sklepie ZGUBINSKA.PL oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.

Sklep ZGUBINSKA.PL prowadzony jest przez ZGUBIŃSKA i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.ZGUBINSKA.pl.

Informacje o produktach w sklepie ZGUBINSKA.PL, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

Towary w Sklepie ZGUBINSKA.PL są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.

Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

III. Zasady korzystania ze sklepu ZGUBIŃSKA

Sklep ZGUBINSKA umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ZGUBIŃSKA.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej dowodu zakupu (faktura VAT), wygenerowanego z elektronicznego systemu ZGUBINSKA.PL lub poprzez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej specyfikacji nabywanych Towarów.

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu ZGUBINSKA.PL jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacja.

Klient Sklepu ZGUBINSKA.PL, zobowiązany jest do:
Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
Korzystania ze Sklepu ZGUBINSKA.PL w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu ZGUBINSKA.PL niezamówionej informacji handlowej;
Korzystania ze Sklepu ZGUBINSKA.PL w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu ZGUBINSKA.PL;
Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu ZGUBINSKA.PL do użytku własnego;
Korzystania ze Sklepu ZGUBINSKA.PL w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu ZGUBINSKA.PL.
Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu ZGUBINSKA.PL (tzw. zakupy bez rejestracji).

Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu ZGUBINSKA.PL danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz systemowego wygenerowania faktury VAT.

W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu ZGUBINSKA.PL, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia faktury VAT.

Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną ZGUBIŃSKA w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu ZGUBINSKA.PL oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep ZGUBINSKA.PL oferty nabycia Towarów przez Klienta.
Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od ZGUBIŃSKA potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z ZGUBIŃSKA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować
ZGUBIŃSKA o rezygnacji z zamówienia.

Sklep ZGUBINSKA.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

V. Dostawa i odbiór

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie ZGUBINSKA.PL, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika ZGUBIŃSKA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską TNT oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej . Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1  dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (zwykłym przelewem internetowym) rozpoczęcie realizacji zamówienia zostanie wstrzymane do momentu zaksięgowania na rachunku ZGUBIŃSKA, uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki).

Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

VI. Sprzedaż, ceny i metody płatności

Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu ZGUBINSKA.PL. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie ZGUBINSKA.PL, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .

Ceny Towarów w sklepie ZGUBINSKA.PL są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.
 ZGUBIŃSKA umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek „ZGUBIŃSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Lublinie w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

ZGUBIŃSKA zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie ZGUBINSKA.PL, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu ZGUBINSKA.PL bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego.

VII. Gwarancja, reklamacje i zwroty

Wszystkie Towary oferowane w sklepie ZGUBINSKA.PL są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.

ZGUBIŃSKA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

Każda rzecz kupiona w sklepie ZGUBINSKA.PL może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży., Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (dołączonego do kupionego Towaru) oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem przesyłką firmy kurierskiej TNT na adres: „ZGUBIŃSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Lublinie, ul. Chopina 11/Sądowa 2, 20-027 Lublin, z dopiskiem: „Reklamacja ZGUBINSKA.PL”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep ZGUBINSKA.PL przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, ZGUBIŃSKA wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), ZGUBIŃSKA zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży(za pomocą wykorzystania udostępnionego Klientowi formularza) i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres sklepu ZGUBINSKA.PL nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawionego zapachu np. kremów, perfum). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez ZGUBIŃSKA Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.

Sklep ZGUBINSKA.PL ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do sklepu ZGUBINSKA.PL Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

IX. Pozostałe

Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu ZGUBINSKA.PL jest „ZGUBIŃSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Lublinie, adres: 20-027 Lublin, ul. Chopina 11/ Sądowa 2 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Sądu Rejonowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Lublin, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000527291, REGON 061740376, NIP 712-329-05-13, o kapitale zakładowym 5000 zł.

Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie ZGUBINSKA.PL są przetwarzane przez ZGUBIŃSKA wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu ZGUBINSKA.PL, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu ZGUBINSKA.PL zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów. oferowanych przez sklep ZGUBINSKA.PL.

Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie ZGUBINSKA.PL stosuje się prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu ZGUBINSKA.PL.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według  siedziby spółki ZGUBINSKA Sp.z o.o .

ZGUBIŃSKA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu ZGUBINSKA.PL. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu ZGUBINSKA.PL.

ZGUBIŃSKA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu ZGUBINSKA.PL w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu ZGUBINSKA.PL, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu ZGUBINSKA.PL, jaki również ich modyfikacji.

ZGUBIŃSKA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu ZGUBINSKA.PL, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. ZGUBIŃSKA nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu ZGUBINSKA.PL spowodowane awarią sieci Internet.

Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu ZGUBIŃSKA powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu ZGUBINSKA.PL.

ZGUBIŃSKA informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie ZGUBISNKA.PL są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu ZGUBINSKA.PL.

Regulamin w wersji pdf do pobrania tutaj.

100% Darmowa dostawa dla zamówień od 400 zł! Zwroty zamówienia do 14 dni

Zaloguj lub Rejestracja